Grondwerken

Als je grond een verzetje nodig heeft.

Grondwerken zijn essentieel in de bouw- en infrastructuurindustrie. Het doel van grondwerken is om een solide basis te creëren voor bouwprojecten en om de gewenste eigenschappen van een terrein te realiseren, zoals het creëren van een gelijkmatig oppervlak, een doeltreffende afwatering en structurele stabiliteit.

Het uitvoeren van grondwerken vereist uiterste nauwkeurigheid, omdat ze de basis vormen voor de duurzaamheid en functionaliteit van tal van bouw- en landontwikkelingstoepassingen. Grondwerken bereiden de ondergrond voor op de bouw van funderingen, bijvoorbeeld door sleuven te graven voor funderingsmuren. Daarnaast banen ze letterlijk de weg voor de aanleg van wegen, trottoirs en andere verharde oppervlakken. De toepassingsmogelijkheden zijn echter veel breder dan dit en omvatten diverse andere aspecten van de bouw- en terreinaanpassing.

UITGRAVEN BOUWPUT, FUNDERINGEN EN DRAINEREN

Voorbeelden van typische grondwerken zijn: het verwijderen van grond om een bouwput te creëren voor gebouwen en funderingen. Maar evenzeer de installatie van drainage- en rioleringssystemen om waterafvoer te regelen en overstromingen te voorkomen.

NIVELLEREN, EGALISEREN EN STABILISEREN

Het nivelleren van terrein pakken wij ofwel handmatig aan met behulp van grondwerktuigen, zoals bulldozers en graafmachines, ofwel met geavanceerde technologieën zoals lasers voor precisienivellering.

GROND OPVULLEN EN VERPLAATSEN

Om een terrein te stabiliseren of te verhogen voor bouwdoeleinden kunnen we zones aanvullen met extra grond. Of grond transporteren van de ene locatie naar de andere om hoogteverschillen te overbruggen of om een gebied te vullen of te egaliseren.

Grondwerken waarvoor je ons kan inschakelen:

1. Uitgravingen:
Het graven van kuilen, greppels, putten en bouwputten om ruimte te maken voor funderingen, leidingen, kelders en andere ondergrondse structuren.

2. Afgravingen:
Het verwijderen van overtollige grond om terreinen te nivelleren, of om hoogteverschillen in het landschap aan te passen.

3. Aanvullingen:
Het aanbrengen van grond of vulmateriaal om terreinen op te hogen of om de draagkracht te vergroten voor bouwprojecten.

4. Afvoer en drainage:
Het aanleggen van afvoersystemen, zoals geulen en leidingen, om water af te voeren en overstromingen te voorkomen.

5. Funderingsvoorbereiding:
Het creëren van een stevige ondergrond door de grond te egaliseren en te verdichten voor de bouw van funderingen, zoals betonnen funderingsplaten of funderingsmuren.

6. Terreinvoorbereiding voor wegen:
Het nivelleren van de grond, het verwijderen van obstakels en het aanbrengen van een basislaag voor de aanleg van wegen en trottoirs.

7. Terreinvoorbereiding voor gebouwen:
Het aanpassen van de ondergrond om een vlakke en stevige basis te bieden voor de bouw van gebouwen.

8. Grondverbetering:
Het behandelen van de grond met technieken zoals grondversteviging of bodemstabilisatie om de draagkracht te vergroten.

9. Milieugrondwerken:
Het verwijderen van verontreinigde grond en het herstellen van milieuschade, zoals bodemsanering.

10. Slopen:
Het verwijderen van bestaande gebouwen of structuren en het opruimen van het sloopafval.

11. Grondwaterbeheer:
Het beheren van de grondwaterstand door middel van het aanleggen van putten, bronnen en drainage.

Heeft u een vraag voor ons?